Blog

School To The Nations - Lausanne Covenant - Contact Us
Contact Us
×
ฉันต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรู้ว่าพระเยซู
ชื่อ (required)

โทรศัพท์

อีเมล์ (required)

จังหวัดที่คุณจะอาศัยอยู่ในปัจจุบัน (required)

×
ฉันต้องการที่จะได้รับพระเยซูผ่านการอธิษฐานในความเชื่อต่อไปนี้: 'พระเยซูฉันรู้ว่าฉันคนบาปและฉันรู้ว่าคุณสามารถช่วยให้ฉันเพื่อหนีบาปดังนั้นฉันตัดสินใจที่จะหันกลับจากความบาปที่อยู่ในชีวิตของฉันทุก แม้ว่าฉันไม่สามารถทำมันได้ในความแข็งแรงของตัวเอง แต่ผมมีความส
ชื่อ (required)

โทรศัพท์

อีเมล์ (required)

จังหวัดที่คุณจะอาศัยอยู่ในปัจจุบัน (required)

×
Romans 15 (ESV)

1 We who are strong have an obligation to bear with the failings of the weak, and not to please ourselves. 2 Let each of us please his neighbor for his good, to build him up. 3 For Christ did not please himself, but as it is written, “The reproaches of those who reproached you fell on me.” 4 For whatever was written in former days was written for our instruction, that through endurance and through the encouragement of the Scriptures we might have hope. 5 May the God of endurance and encouragement grant you to live in such harmony with one another, in accord with Christ Jesus, 6 that together you may with one voice glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. 7 Therefore welcome one another as Christ has welcomed you, for the glory of God.

Christ the Hope of Jews and Gentiles

8 For I tell you that Christ became a servant to the circumcised to show God’s truthfulness, in order to confirm the promises given to the patriarchs, 9 and in order that the Gentiles might glorify God for his mercy. As it is written,

“Therefore I will praise you among the Gentiles,
and sing to your name.”
10 And again it is said,

“Rejoice, O Gentiles, with his people.”
11 And again,

“Praise the Lord, all you Gentiles,
and let all the peoples extol him.”
12 And again Isaiah says,

“The root of Jesse will come,
even he who arises to rule the Gentiles;
in him will the Gentiles hope.”
13 May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit you may abound in hope.

Paul the Minister to the Gentiles

14 I myself am satisfied about you, my brothers,[a] that you yourselves are full of goodness, filled with all knowledge and able to instruct one another. 15 But on some points I have written to you very boldly by way of reminder, because of the grace given me by God 16 to be a minister of Christ Jesus to the Gentiles in the priestly service of the gospel of God, so that the offering of the Gentiles may be acceptable, sanctified by the Holy Spirit. 17 In Christ Jesus, then, I have reason to be proud of my work for God. 18 For I will not venture to speak of anything except what Christ has accomplished through me to bring the Gentiles to obedience—by word and deed, 19 by the power of signs and wonders, by the power of the Spirit of God—so that from Jerusalem and all the way around to Illyricum I have fulfilled the ministry of the gospel of Christ; 20 and thus I make it my ambition to preach the gospel, not where Christ has already been named, lest I build on someone else’s foundation, 21 but as it is written,

“Those who have never been told of him will see,
and those who have never heard will understand.”
Paul’s Plan to Visit Rome

22 This is the reason why I have so often been hindered from coming to you. 23 But now, since I no longer have any room for work in these regions, and since I have longed for many years to come to you, 24 I hope to see you in passing as I go to Spain, and to be helped on my journey there by you, once I have enjoyed your company for a while. 25 At present, however, I am going to Jerusalem bringing aid to the saints. 26 For Macedonia and Achaia have been pleased to make some contribution for the poor among the saints at Jerusalem. 27 For they were pleased to do it, and indeed they owe it to them. For if the Gentiles have come to share in their spiritual blessings, they ought also to be of service to them in material blessings. 28 When therefore I have completed this and have delivered to them what has been collected,[b] I will leave for Spain by way of you. 29 I know that when I come to you I will come in the fullness of the blessing[c] of Christ.

30 I appeal to you, brothers, by our Lord Jesus Christ and by the love of the Spirit, to strive together with me in your prayers to God on my behalf, 31 that I may be delivered from the unbelievers in Judea, and that my service for Jerusalem may be acceptable to the saints, 32 so that by God’s will I may come to you with joy and be refreshed in your company. 33 May the God of peace be with you all. Amen.

×
1 Peter 4 (ESV)

1 Since therefore Christ suffered in the flesh, arm yourselves with the same way of thinking, for whoever has suffered in the flesh has ceased from sin, 2 so as to live for the rest of the time in the flesh no longer for human passions but for the will of God. 3 For the time that is past suffices for doing what the Gentiles want to do, living in sensuality, passions, drunkenness, orgies, drinking parties, and lawless idolatry. 4 With respect to this they are surprised when you do not join them in the same flood of debauchery, and they malign you; 5 but they will give account to him who is ready to judge the living and the dead. 6 For this is why the gospel was preached even to those who are dead, that though judged in the flesh the way people are, they might live in the spirit the way God does.

7 The end of all things is at hand; therefore be self-controlled and sober-minded for the sake of your prayers.8 Above all, keep loving one another earnestly, since love covers a multitude of sins. 9 Show hospitality to one another without grumbling. 10 As each has received a gift, use it to serve one another, as good stewards of God’s varied grace: 11 whoever speaks, as one who speaks oracles of God; whoever serves, as one who servesby the strength that God supplies—in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To him belong glory and dominion forever and ever. Amen.

Suffering as a Christian

12 Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you, as though something strange were happening to you. 13 But rejoice insofar as you share Christ’s sufferings, that you may also rejoice and be glad when his glory is revealed. 14 If you are insulted for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. 15 But let none of you suffer as a murderer or a thief or an evildoer or as a meddler. 16 Yet if anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify Godin that name. 17 For it is time for judgment to begin at the household of God; and if it begins with us, what will be the outcome for those who do not obey the gospel of God? 18 And

“If the righteous is scarcely saved,
what will become of the ungodly and the sinner?”

19 Therefore let those who suffer according to God’s will entrust their souls to a faithful Creator while doing good.

×
Matthew 28 (ESV)

1 Now after the Sabbath, toward the dawn of the first day of the week, Mary Magdalene and the other Mary went to see the tomb. 2 And behold, there was a great earthquake, for an angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone and sat on it. 3 His appearance was like lightning, and his clothing white as snow. 4 And for fear of him the guards trembled and became like dead men. 5 But the angel said to the women, “Do not be afraid, for I know that you seek Jesus who was crucified. 6 He is not here, for he has risen,as he said. Come, see the place where he[a] lay. 7 Then go quickly and tell his disciples that he has risen from the dead, and behold, he is going before you to Galilee; there you will see him. See, I have told you.” 8 So they departed quickly from the tomb with fear and great joy, and ran to tell his disciples. 9 And behold, Jesus met them and said, “Greetings!” And they came up and took hold of his feet and worshiped him. 10 Then Jesus said to them, “Do not be afraid; go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me.”

The Report of the Guard

11 While they were going, behold, some of the guard went into the city and told the chief priests all that had taken place. 12 And when they had assembled with the elders and taken counsel, they gave a sufficient sum of money to the soldiers 13 and said, “Tell people, ‘His disciples came by night and stole him away while we were asleep.’ 14 And if this comes to the governor’s ears, we will satisfy him and keep you out of trouble.” 15 So they took the money and did as they were directed. And this story has been spread among the Jews to this day.

The Great Commission

16 Now the eleven disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. 17 And when they saw him they worshiped him, but some doubted. 18 And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in[b] the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always, to the end of the age.”

×
Revelation 7 (ESV)

1 After this I saw four angels standing at the four corners of the earth, holding back the four winds of the earth,that no wind might blow on earth or sea or against any tree. 2 Then I saw another angel ascending from the rising of the sun, with the seal of the living God, and he called with a loud voice to the four angels who had been given power to harm earth and sea, 3 saying, “Do not harm the earth or the sea or the trees, until we have sealed the servants of our God on their foreheads.” 4 And I heard the number of the sealed, 144,000, sealed from every tribe of the sons of Israel:

5 12,000 from the tribe of Judah were sealed,
12,000 from the tribe of Reuben,
12,000 from the tribe of Gad,
6 12,000 from the tribe of Asher,
12,000 from the tribe of Naphtali,
12,000 from the tribe of Manasseh,
7 12,000 from the tribe of Simeon,
12,000 from the tribe of Levi,
12,000 from the tribe of Issachar,
8 12,000 from the tribe of Zebulun,
12,000 from the tribe of Joseph,
12,000 from the tribe of Benjamin were sealed.

A Great Multitude from Every Nation

9 After this I looked, and behold, a great multitude that no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, clothed in white robes, with palm branches in their hands, 10 and crying out with a loud voice, “Salvation belongs to our God who sits on the throne, and to the Lamb!” 11 And all the angels were standing around the throne and around the elders and the four living creatures, and they fell on their faces before the throne and worshiped God, 12 saying, “Amen! Blessing and glory and wisdom and thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever! Amen.”

13 Then one of the elders addressed me, saying, “Who are these, clothed in white robes, and from where have they come?” 14 I said to him, “Sir, you know.” And he said to me, “These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb.

15 “Therefore they are before the throne of God,
and serve him day and night in his temple;
and he who sits on the throne will shelter them with his presence.
16 They shall hunger no more, neither thirst anymore;
the sun shall not strike them,
nor any scorching heat.
17 For the Lamb in the midst of the throne will be their shepherd,
and he will guide them to springs of living water,
and God will wipe away every tear from their eyes.”

×

×

JOIN THE PRAYER TEAM

* indicates required
×

×

×
Contact Us

[contact-form to=’[email protected]’ subject=’Website Contact’][contact-field label=’Name’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’Email’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Message’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

×

HOW WOULD YOU LIKE TO DONATE?

Screen Shot 2013-12-09 at 12.03.01 AM            OR            Screen Shot 2013-12-08 at 11.57.08 PM

Need to make a trip payment or want to donate without fees? Click Here
×
How To Avoid Fees
×
How to Donate With No Fees

 

1. First, create a PayPal account, or if you already have one, log in.

2. At the top of the page, click the Send Money button.

3. When you see this prompt, Who do you want to send money to?” enter “[email protected]. *Note* There is an additional text box where you may designate the recipient of the donation or the name of the mission trip account that you wish your donation to go into.

4. Enter the amount that you wish to donate.

5. Next, you will see the choice: Is this a payment for goods and services or friends and family?” Please choose the friends and family option, not goods and services, as we are non-profit and that will eliminate service fees for us.

6. Finally, press Send Money” and you’re done!

 

School to the Nations is a 501(c)3 non-profit Christian organization committed to taking the good news of Jesus Christ to some of the most remote and poorest countries and peoples of the earth that have never even heard the name of Jesus. All contributions to this ministry are tax deductible. 

×